Понеделник 18, Октомври 2021г.

Събрание на родителите за определяне на представители и резервни членове в обществения съвет към ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково, 

съгласно глава 14, чл.266, ал.1 от ЗПУО и глава 2, чл.4, ал.2 и чл.7, ал.2б от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ИЗХ № ........................ / 24.10.2019 Г.

 

 ДО

………………………………………………………………………………………..

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РОДИТЕЛИТЕ

ОТ…………….КЛАС.

ОПРЕДЕЛЕН ЧРЕЗ ПРОТОКОЛ С ВХОДЯЩ № 072-........./04.10.2019 Г.

  

ПОКАНА

             Уважаеми Г-НЕ/Г-ЖО

            Във връзка с глава 14, чл.266, ал.1 от ЗПУО и глава 2, чл.4, ал.2 и чл.7, ал.2б от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, отправям покана за участие в събрание на родителите за определяне на представители и резервни членове в обществения съвет към ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, което ще се проведе на 07.11.2019 г. от 18.00 часа в сградата на гимназията.

 

   

ГЕРГАНА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПМГ „АКАД. Б. ПЕТКАНЧИН“, ГР. ХАСКОВО

Сподели: